قاسابا تور جايىتىنىن جاش ەسەپتۅۅ كەرەگەسى

 
سئزدن تۇۇلعان كۉنۉڭۉز: جىل
 
 

 

ۇرماتتۇۇ توردوشتور جاش ەسەپتۅۅ كەرەگەسى سىزدى ەچ قاچان قايدىگەر قالتىربايت سىزدەردىن قۇبانچىڭار بىزدىن سىيمىعىبىز

تور جايىت دارەگىبىز: http://kasaba.ucoz.com